انتصاب آقای عباسیان به عنوان مسئول توآ شهرستان بوشهر

انتصاب شایسته آقای علی عباسیان به عنوان مسئول توآ شهرستان بوشهر از جانب مسئول توآ را به جامعه توآ استان تبریک عرض مینماییم.

پاسخ بدهید