80980091267941217787

پیاده روی کونگ فو کاران بخش سعدآباد

به گزارش سایت رسمی کونگ فو توآ استان بوشهر روز پنجشنبهمورخه ۱۳۹۲/۳/۹  جهت گسترش فرهنگ توآ و ورزش و تشویق جوانان به ورزش کونگ فو توآ ،هیئت کونگ فو بخش سعدآباد اقدام به برگزاری پیاده روی در سطح شهر سعدآباد نمود.

در این پیاده روی که با حضور کونگ فوکاران بخش سعدآباد انجام شد،کونگ فو کاران این بخش مسیر سه کیلومتری را پیمودند.

از آقای رضا توکلیان رئیس هیئت کونگ فو بخش سعدآباد که اقدام به برگزاری این کار فرهنگی نمودند تشکر وقدردانی می نماییم.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment