- انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر - http://www.kfutoabu.ir -

بیوگرافی جعفر نظامی

نام : جعفر [1]

نام خانوادگی : نظامی

فرزند : –

محل و تاریخ تولد : –

مدت فعالیت : –

مدارک فنی : –

مسئول کونگ فو توآ شهرستان گناوه

زیر نظر استاد قاسم عباسیانپور