- انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر - http://www.kfutoabu.ir -

به پیشنهاد و معرفی مسئول انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر ، اکبر بختیاری به عنوان مسئول کمیته هنرهای فردی بوشهر و عضو کمیته هنرهای فردی کشور منصوب گردید

بنافی پیشنهاد داد یحیایی تایید نمود.

به گزارش روابط عمومی انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر؛

حمیدرضا بنافی مسئول توآ استان بوشهر گفت: اکبر بختیاری یکی از قهرمانان و مربیان فعال این استان که چندین مقام کشوری و برون مرزی را در کارنامه خود دارد عضو کمیته هنرهای فردی کشور و مسئول هنرهای فردی استان بوشهر منصوب گردید.
بنافی با بیان این خبر افزود: طی مشورتی که با استاد یحیایی رئیس انجمن کونگ فو توآ کشور داشتیم اکبر بختیاری را یکی از توآ کاران متعصب و فعال در بخش های مختلف معرفی نمودیم و ایشان را بعنوان مسئول کمیته هنرهای فردی استان بوشهر اعلام نمودیم .
در همین خصوص به ایشان و توآ استان بوشهر تبریک گفته و در ادامه برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی خواستارم

روابط عمومی دفتر مرکزی انجمن کونگ فو توآ استان بوشهر

[1]

[2]